Kvoter och principen om jämlik representation

Ett av jämställdhetslagens grundläggande mål är att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor i beslutsfattandet och planeringen i samhället.


Kvoter

I statliga och kommunala planerings- och beslutsorgan ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera. Kvotbestämmelsen tillämpas på

 • bl.a. statliga kommittéer, delegationer och arbetsgrupper
   
 • kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag av kommunfullmäktige.


Principen om jämlik representation

Principen om jämlik representation tillämpas på

 • ämbetsverkens och inrättningarnas lednings- och förvaltningsorgan
   
 • lednings- och förvaltningsorgan för bolag med kommunal eller statlig majoritet
   
 • den indirekta offentliga förvaltningens organ om de utövar offentlig makt. Organ som utövar offentlig makt är till exempel pensionsanstalter, handelskammare, privata läroanstalter och studentkårer.
Utlåtanden om kvoter och jämlik representation
Mer