Könsmångfald

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck. Människor skiljer sig från varandra till sin könsidentitet och i hur de uttrycker sitt kön, och alla är inte entydigt antingen män eller kvinnor. Till könsminoriteterna hör exempelvis transkönade, transgenderister och transvestiter samt interkönade personer.

Könsminoriteter förväxlas fortfarande ofta felaktigt med sexuella minoriteter. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Att jämställdhetslagen uppföljs kontrolleras av jämställdhetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV).

Könsminoriteter har blivit allt mer synliga i jämställdhetsombudsmannens arbete ända sedan 2004. Jämställdhetsombudsmannen har aktivt strävat till att förbättra könsminoriteternas diskrimineringsskydd och krävt bestämmelser på lagnivå för att främja könsminoriteternas jämlika ställning.

I den förnyade jämställdhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck. I lagen åläggs även myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att förebygga diskriminering.
De nya bestämmelserna om diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck infördes särskilt i jämställdhetslagen för att precisera och utvidga diskrimineringsskyddet för personer som tillhör könsminoriteter. Bestämmelserna berör ändå alla, inte endast dem som tillhör könsminoriteter. I bakgrunden finns tanken om könsmångfald och att var och en upplever och uttrycker sitt kön på sitt eget sätt.

Utlåtanden om könsmångfald och könsidentitet
Mer

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

  • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
  • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
     
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
     
  • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.