Jämförelser över kollektivavtalsgränserna

I motiveringarna för bestämmelsen om lönekartläggning diskuteras även lönejämförelser över personal- och kollektivavtalsgränserna. Man borde sträva till att göra en utvärdering av om jämställdheten förverkligas i kvinnors och mäns löner och om uppdrag inom samma kravnivå behandlas på samma sätt även då lönerna fastställs på basis av olika kollektivavtal.

Även då man bedömer om olika uppdrag placeras på rätt nivå inom arbetsgivarens avlöning i sin helhet ska bedömningskriterierna motsvara tolkningsprinciperna för lagstiftningen om lika lön och de kriterier (arbetsuppdragens kvalitet, innehåll och arbetsförhållanden) som ingick i jämställdhetslagens förarbete. I bedömningen ska man även på vederbörligt sätt beakta både kvinnodominerade och mansdominerade uppdrags särdrag,

Ibland kan man bedöma hur jämställdheten förverkligas mellan arbetstagare som omfattas av olika kollektivavtal på allmän nivå, till exempel på basis av om uppdrag som placerats på samma euromässiga lönenivå kan anses vara likvärdiga. Ibland kan även arbeten som omfattas av olika arbets- och tjänstekollektivavtal till exempel i fråga om chefsuppdrag bestå av så likadana element att det då man jämför uppdragen med varandra kan räcka att man jämför och bedömer skillnaderna mellan arbetsuppgifterna.