Hela personalen omfattas av lönekartläggningen

Lönekartläggningen ska omfatta alla personalgrupper och alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren.

Lönekartläggningen omfattar alla anställda oavsett facktillhörighet.

De anställda omfattas av lönekartläggningen oberoende av avlöningssätt. Kartläggningen görs för både tim- och månadsanställda arbetstagare och för dem som får prestationslön. 

Lönekartläggningen ska även gälla deltidsanställda och visstidsanställda arbetstagares löner. I lönekartläggningen kan man beakta deltidsanställda arbetstagares löner i relation till arbetstiden och jämföra den med de anställdas löner som utför lika eller likvärdigt arbete på heltid.

Kartläggningen av den inhyrda arbetskraftens löner ska utföras av företaget som bedriver uthyrning av arbetskraft (uthyrningsföretaget) som ingått ett anställningsförhållande med den inhyrda arbetskraften. Företaget (användarföretaget) som hyr arbetskraft från ett annat företag behöver inte inkludera den inhyrda arbetskraftens löner i sin egen lönekartläggning. Däremot är det motiverat att även beakta inhyrd arbetskraft i jämställdhetsplanen till de delar där rätten att leda arbetet, även gällande inhyrd arbetskraft, tillhör användarföretaget. Sådana ärenden kan till exempel vara sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, liksom även fördelningen av arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.