Graviditet, familjeledigheter och lön

Förbudet mot lönediskriminering i jämställdhetslagen gäller också när personer missgynnas på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar. När löneskillnader beror på dessa faktorer kan lönejämförelser göras även mellan arbetstagare av samma kön. Jämförelsepersonen behöver inte alltid vara en konkret person. I vissa fall kan man bedöma missgynnandet på basis av hur arbetsgivaren borde ha agerat enligt en lag eller ett avtal.

Europeiska unionens domstol har konstaterat att en arbetstagare som tillfälligt har förflyttats till en annan tjänst på grund av graviditet har rätt till sin månatliga grundlön och till de delar av lön och tillägg som har samband med hennes yrkesställning, såsom tillägg i samband med arbetstagarens ställning som överordnad, hennes anställningstid och hennes yrkeskvalifikationer. Däremot kan hon inte kräva ersättning och tillägg som ska ersätta obehag orsakade av att arbetstagaren utför särskilda arbetsuppgifter under speciella förhållanden, om hon inte faktiskt utför dessa uppgifter. (Fallet Parviainen C-471/08).

Arbetsgivaren har inte lagstadgad skyldighet att betala lön under familjeledigheter. Inom många branscher betalas lön under moderskapsledighet med stöd av arbets- eller tjänstekollektivavtal. Då måste man i lönen ta hänsyn till alla lönehöjningar som skett före moderskapsledigheten eller som sker under moderskapsledigheten.

En arbetstagare som går från oavlönad familjeledighet till moderskapsledighet får inte försättas i en sämre ställning i fråga om löneutbetalning under moderskapsledigheten än arbetstagare som går direkt från arbete till moderskapsledighet. Om man i branschen betalar lön under moderskapsledigheten, har även den som går från oavlönad familjeledighet till moderskapsledighet rätt till lön.

Inom rättspraxis anses att moderskapsledighet inte får minska lönetillägg som belönar arbetet under året som gått. En arbetstagare som är föräldraledig har rätt till åtminstone en proportionerlig andel av ett sådant tillägg som motsvarar arbetstagarens anställningstid. (Fallet Lewen C-333/97).