Förebyggande av diskriminering på arbetsplatser

Arbetsgivarens skyldighet att förebygga diskriminering

I jämställdhetslagen (6 c §) konstateras att arbetsgivaren ska förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt. Denna skyldighet ska beaktas vid beredningen av jämställdhetsplaner och vid beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder.

Jämställdhetslagen,arbetsplatserna och könsmångfalden (STM, 2016)