Förebyggande av diskriminering i myndigheternas verksamhet

Enligt jämställdhetslagen (6 c §) ska myndigheter förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt.

När offentlig service tillhandahålls, gäller det att beakta att servicen ordnas också med tanke på dem som tillhör en könsminoritet. Exempelvis i kommunala, landskapliga och statliga social- och hälsovårdstjänster och i kommunala motions- och idrottstjänster bör servicen ordnas så att även de som tillhör en könsminoritet kan anlita den.

Jämställdhetslagen, myndigheterna och könsmångfald (STM, 2016)