Förebyggande av diskriminering i myndigheternas verksamhet

Enligt jämställdhetslagen (6 c §) ska myndigheter förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt.

 

Jämställdhetslagen, myndigheterna och könsmångfald (STM, 2016)