Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck.


Diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck. I jämställdhetslagen syftar "könsidentitet" på personens egen uppfattning om sitt kön, och "könsuttryck" avser att lyfta fram sitt kön i sin klädsel, sitt uppförande eller på något annat motsvarande sätt.

Bestämmelserna som getts om diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck tillämpas även på diskriminering på grund av att en person till sina fysiska könsbestämmande egenskaper inte entydigt är kvinna eller man.

Diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck kan vara direkt eller indirekt:

 • Direkt diskriminering är att försätta personer i olika ställning på grund av könsidentitet eller könsuttryck.
   
 • Indirekt diskriminering är att personer försätts i olika ställning i förhållande till hens könsidentitet eller könsuttryck med stöd av en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt, om personerna på grund av förfarandet i praktiken kan missgynnas på grund av sitt kön.

  Däremot är det inte fråga om indirekt diskriminering om syftet med förfarandet är godtagbart och de valda medlen för att nå detta syfte är befogade och behövliga.


Även sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck utgör diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen.

Trakasserier på grund av en persons könsidentitet eller könsuttryck är någon form av icke önskvärt beteende som har samband med dessa egenskaper eller drag, som

 • inte är av sexuell natur och
   
 • vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.


I jämställdhetslagen finns särskilda förbud mot diskriminering i arbetslivet, på läroanstalter, i intresseorganisationer och i tillgången och tillhandahållandet av varor och tjänster.  I dessa fall (8, 8 a–8 e § i jämställdhetslagen) kan den som utsatts för diskriminering yrka på gottgörelse i tingsrätten.

 

Jämställdhetslagen, diskriminering och könsmångfald (STM, 2016)

 

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

 • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
 • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
   
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
   
 • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.