Diskriminering i prissättningen och tillgången till varor och tjänster

Näringsidkares prissättning får inte vara könsbunden. Till exempel kan en frisersalong erbjuda kunderna service i enlighet med sin affärsidé och yrkeskompetens, men prissättningen för tjänsterna får inte vara könsbunden utan ska baseras på arbetet som utförs. Det är inte heller tillåtet med könsbundna skillnader på premier och förmåner för konsumentförsäkringar. I regel ska också boendeservice erbjudas oberoende av kön.

Syftet är inte att förhindra alla typer av olika behandling, utan endast att förhindra klart orättvis behandling. Det är ändå möjligt med till exempel erbjudanden av ringa penningvärde inför morsdag, farsdag eller kvinnodagen liksom med små rabatter som tillfälligt erbjuds av idrottsföreningar och andra föreningar endast till det ena könet. Däremot skulle det bryta mot jämställdhetslagen att till exempel sälja säsongkort till olika pris för kvinnor och män.

Det är dock tillåtet att tillhandahålla varor och tjänster uteslutande eller främst till personer av ett kön om tillhandahållandet motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Ett berättigat mål kan till exempel vara skydd av offer för könsrelaterat våld, skäl som rör privatliv och anständighet samt anordnande av idrottsaktiviteter.

Gottgörelse

Den som tillhandahåller varor eller tjänster och som brutit mot jämställdhetslagen kan dömas i domstol att betala den kränkte gottgörelse om minst 3 470 euro. Då gottgörelsen fastställs beaktas ändå alltid bland annat diskrimineringens art, omfattning och varaktighet.

Gottgörelsen kan nedsättas eller den kan helt och hållet avlyftas om det är skäligt då man beaktar den betalningsskyldiges ekonomiska situation och strävan att förhindra eller avlägsna följderna av förfarandet samt andra omständigheter.