Det viktigaste är att avbryta trakasserierna.

Att förhindra trakasserier

Det vore bra för arbetsplatser och läroanstalter att ha anvisningar för hur man ska förfara i trakasserifall. Man kan behandla anvisningarna och förebyggande av trakasserier till exempel i samband med jämställdhetsplaneringen.

Det viktigaste i ett trakasserifall är att avbryta trakasserierna. Om den som utsätts för trakasserier anser att arbetsgivaren, läroanstalten, intresseorganisationen eller tillhandahållaren av varor eller tjänster har försummat sin skyldighet att vidta tillgängliga åtgärder för att förhindra de sexuella trakasserierna eller trakasserierna på grund av kön efter att de informerats om saken kan hen enligt jämställdhetslagen yrka på gottgörelse för diskriminering i tingsrätten. Yrkan på gottgörelse ska göras inom två år från brottet mot förbudet mot diskriminering.

Trakasseraren kan själv ställas till svars med stöd av strafflagen och skadeståndslagen. Trakasserier i arbetslivet kan även uppfylla kännetecknen för diskriminering i arbetslivet eller strida mot arbetarskyddslagen. Om det i de sexuella trakasserierna även ingår avsiktlig kränkning av personens fysiska integritet kan man även tillämpa strafflagens bestämmelser om misshandels- eller sexualbrott. I strafflagen kriminaliseras även fysiskt sexuellt antastande (Strafflagen 20 kap. 5 a §).