Vuokratyö

Vuokratyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa työn vastaanottaja (käyttäjäyritys) käyttää toimeksiantosopimuksen perusteella toisen (vuokrausyritys) palveluksessa olevia työntekijöitä. Vuokratyössä työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jakaantuvat siten, että käyttäjäyritykselle siirtyy oikeus johtaa ja valvoa työntekoa. Samalla käyttäjäyritykselle siirtyvät myös ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin.  


Tasa-arvolaissa työnantajan hyvitysvastuu on ulotettu käyttäjäyritykseen niissä tilanteissa, joissa käyttäjäyritys käyttää vuokratyöntekijään nähden työnantajavaltaa. Käyttäjäyrityksellä on siten velvoite noudattaa myös vuokratyövoiman osalta tasa-arvolain työnantajia koskevia säännöksiä työn teettämisen aikana työn johtamiseen ja valvontaan sekä työoloihin liittyvissä asioissa. Käyttäjäyritys on esimerkiksi velvollinen ehkäisemään ennakolta häirintää sekä velvollinen jakamaan työtehtävät niin, ettei työtehtävien jakamisessa aseteta henkilöitä eri asemaan sukupuolen perusteella.

Tasapuolisen kohtelun vaatimus tulee ensinnäkin esille tapauksissa, joissa työnantajalla on useita vuokratyöntekijöitä, jolloin työnantajan on kohdeltava vuokratyöntekijöitä tasapuolisesti toisiinsa nähden. Tämän lisäksi työnantajan on noudatettava syrjimättömyyden periaatetta vuokratyöntekijöiden ja omien työntekijöidensä välillä sellaisissa asioissa, joissa työnantaja käyttää työnantajavaltaa.

Vuokratyöntekijän kanssa työsopimuksen solmineen vuokrausyrityksen velvollisuutena on huolehtia muista työnantajavelvoitteista. Käyttäjäyritys ei vastaa niistä päätöksistä, jotka vuokrausyritys tekee työnantajana. Vuokrausyritys kantaa myös jatkossa yksinomaisen työnantajavastuun esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa raskaana oleva vuokrausyrityksen työntekijä irtisanotaan raskauden perusteella.