Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa

Viranomaisten, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta ja koulutusta järjestävien yhteisöjen tulee edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että oppilaitoksissa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten sekä opetuksen tai koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Opetusta tai oppimateriaalia ei esimerkiksi saa käyttää ennakkoluulojen tai kaavamaisten perhe- tai työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen luomiseen tai ylläpitämiseen. Tältä osin tasa-arvon edistämisvelvoite koskee erityisesti niitä viranomaisia, jotka vastaavat opetusta koskevista peruslinjauksista ja opetuksen kehittämisestä, viime kädessä myös opettajia.

Opetuksen ja koulutuksen kaikilla tasoilla on pyrittävä purkamaan ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat valitsemaan koulutuksen ja ammatin kaavamaisesti sukupuolen mukaan. Velvoite koskee kaikkia koulumuotoja ja -asteita, erityisesti kuitenkin opinto-ohjausta ja ammatinvalinnanohjausta. Opettajankoulutuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten koulun käytännöt ja opettajien oma toiminta vaikuttavat oppilaiden käsityksiin tytöille ja pojille sekä naisille ja miehille sopivista ammateista ja koulutusaloista.

Perinteisiin sukupuolirooleihin perustuva opiskelu- ja ammatinvalinta saattaa ylläpitää eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja rajoittaa yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia. Tämän vuoksi koulutusta koskevien valintojen tulee perustua yksilöllisiin, ei sukupuoleen liittyviin, seikkoihin. Opiskelijoita on kannustettava valitsemaan oppiaineita oman kiinnostuksensa, osaamisensa ja etunsa mukaan. Naisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi koulutukseen sellaisella opintoalalla, jota perinteisesti on pidetty miehille sopivampana ja vastaavasti miehille on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet heidän hakeutuessa alalle, jota perinteisesti on pidetty naisille sopivampana. Tasa-arvotietoinen opinto- ja uraohjaus luo tähän mahdollisuuksia.

Tasa-arvosuunnittelun laiminlyönnin seuraamukset

Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjä laiminlyö velvollisuutensa huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa tai oppilaitoksissa tehdään suunnitelmallista tasa-arvoa edistävää työtä oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti, tasa-arvovaltuutetun on ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjä täyttää velvollisuutensa. Mikäli opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ohjeista ja neuvoista huolimatta laiminlyö velvollisuutensa, tasa-arvovaltuutettu voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa velvollisuus on täytettävä.

Mikäli suunnitelmaa ei tässä ajassa tehdä, tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi velvoittaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjää ja koulua tai oppilaitosta tekemään tasa-arvosuunnitelman määräajassa ja tehostaa vaatimustaan uhkasakolla. Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ja koulu tai oppilaitos edelleen laiminlyövät tasa-arvosuunnitelman tekemisen, uhkasakon määrää maksettavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.