Palkkaerojen syiden arviointi ja toimenpiteistä päättäminen

Palkkaeroille oltava hyväksyttävät syyt

Tasa-arvolaki edellyttää, että ”jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia”.

Tasa-arvolaki edellyttää myös, että ”jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin”.

Palkkakartoitus ei siis tarkoita pelkästään olemassa olevien palkkatietojen kuvaamista. Oleellinen osa palkkakartoitusta on palkkojen vertailu sekä palkkaerojen syiden selvittäminen ja niiden arviointi. On arvioitava, onko palkkaeroille olemassa tasa-arvolain kannalta hyväksyttävä syy. Jos näin ei ole, palkkaerot ovat tasa-arvolain vastaisia. Jos taas palkkaeroille on hyväksyttävä syy, palkkaero on oikeutettu siltä osin kuin se johtuu tuosta syystä. Tasa-arvoinen palkkaus edellyttää, että kaikki palkanosat ovat itsessään syrjimättömiä.

Tehtävien vaativuuseroista johtuvien palkkaerojen lisäksi palkkaerojen perusteena voivat tasa-arvolain perustelujen mukaan olla esimerkiksi henkilökohtaiseen suoritukseen, pidempään työkokemukseen, erityisvastuuseen, epämukaviin työaikoihin, työntekijän monikäyttöisyyteen ja työolosuhteisiin liittyvät syyt. Lisäksi palkkaerot voivat erityisestä syystä ajallisesti rajoitetun ajan johtua organisaatioiden yhdistämisestä, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, tehtävien muuttumisesta ja palkkaan vaikuttavista markkinatekijöistä.

Toimenpiteet palkkatasa-arvon saavuttamiseksi

Palkkaerojen syiden arviointi on pohjana tasa-arvosuunnitelmaan sisällytettäville palkkausta koskeville toimenpiteille.

Tasa-arvosuunnitelmaan kirjattavien toimenpiteiden tulisi olla mahdollisimman konkreettisia. Suunnitelmiin on hyvä kirjata myös aikataulu, jonka kuluessa palkkausta koskevat toimenpiteet tullaan toteuttamaan, vaikka tällaista aikataulua ei olekaan tasa-arvolaissa asetettu.

Palkkakartoituksessa esiin tulleet seikat voivat antaa aihetta muihinkin kuin välittömästi palkkausta koskeviin toimenpiteisiin. Jos esimerkiksi käy ilmi, että esimerkiksi naiset ovat aliedustettuna paremmin palkatussa tehtäväryhmässä, uralla etenemiseen voitaisiin kiinnittää huomiota. Samalla kuitenkin on huolehdittava siitä, että naisten palkkaus jo nykyisellään on syrjimätöntä.

Palkkaus mainitaan tasa-arvolaissa erikseen aiheena, jota koskevia toimenpiteitä tasa-arvosuunnitelmissa tulee olla. Jos tasa-arvosuunnitelmaan ei kirjata mitään konkreettisia palkkausta koskevia toimenpiteitä, tasa-arvovaltuutettu suosittelee, että suunnitelmassa perustellaan, miksi niitä ei siinä ole.