Vertailut yli työehtosopimusrajojen

Palkkakartoitussäännöksen perusteluissa viitataan myös henkilöstö- ja työehtosopimusten rajat ylittävään palkkojen vertailuun. Arvio siitä, toteutuuko tasa-arvo palkkauksessa naisten ja miesten välillä ja kohdellaanko saman vaativuustason töitä samanarvoisesti, tulisikin pyrkiä tekemään myös silloin, kun palkat määräytyvät eri työehtosopimusten perusteella.

Arvioitaessa, sijoittuvatko eri tehtävät työnantajan palkkauksessa kokonaisuudessa oikealle tasolle, arviointikriteerien tulee tällöinkin olla sopusoinnussa samapalkkaisuuslainsäädännön tulkintaperinteen ja tasa-arvolain esitöissä mainittujen kriteerien (työtehtävien laatu, sisältö sekä työolot) kanssa ja arvioinnissa tulee ottaa asianmukaisesti huomioon sekä nais- että miesvaltaisten töiden ominaispiirteet.

Joissain tapauksissa tasa-arvon toteutumista eri sopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden välillä voidaan arvioida yleisellä tasolla esimerkiksi sen perusteella, voidaanko samoille euromäärien mukaan määräytyville palkkatasolle sijoitettuja töitä pitää samanarvoisina. Toisinaan myös eri työ- tai virkaehtosopimusten piiriin kuuluvat työt voivat, esimerkiksi esimiestehtävissä, koostua niin samanlaisista elementeistä, että töitä keskenään vertailtaessa voi olla riittävää verrata ja arvioida työtehtävien eroja.