Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus

 Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Kysymys on aste-eroista sukupuolen kokemisessa. Sukupuolen kokemus voi olla mies tai nainen tai jotakin siltä väliltä. Osa ei tunnista itseään ollenkaan perinteisessä mies-nainen -jaottelussa. Tästä syystä sanalliset ilmaisut ja luokittelut eivät sovi helposti yhteen käytännön elämän kanssa. Yksilötasolla luokittelu perustuu viime kädessä kunkin ihmisen omaan käsitykseen sukupuolestaan.

Syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella

1.1.2015 voimaan tullut tasa-arvolaki ottaa huomioon sukupuolen moninaisuuden. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.  Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia, kouluksen järjestäjiä ja työnantajia ennaltaehkäisemään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvolaissa sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä annettuja säännöksiä sovelletaan myös syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, kuten transsukupuoliset, muunsukupuoliset (transgenderit) ja transvestiitit sekä intersukupuoliset henkilöt.

Transsukupuoliset eivät koe kuuluvansa siihen sukupuoleen, johon heidät on syntymän hetkellä määritelty. Tätä sukupuoliristiriitaa voidaan tarvittaessa korjata esimerkiksi hormonihoidolla ja kirurgialla. Aina lääketieteellisiä sukupuolenkorjaushoitoja ei voida kuitenkaan antaa tai niihin ei haluta ryhtyä.

Sukupuolenkorjausprosessi on elämänvaihe, jonka aikana transsukupuolinen henkilö saa halutessaan lääketieteellistä sukupuolenkorjaushoitoa, hänen juridinen sukupuolensa ja nimensä muuttuvat ja hän elää sosiaalisesti oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti.

Transvestiitit ovat ihmisiä, jotka haluavat ilmentää myös persoonassaan olevaa toista sukupuolta. Enemmistö on miehiä, jotka haluavat toisinaan tuoda esiin naiseuttaan pukeutumalla naisiksi ja toimimalla naisen roolissa.

Muunsukupuoliset (transgenderit) ovat ihmisiä, jotka elävät mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Muunsukupuolinen voi kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai omanlaisensa yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyjä ominaisuuksia, tyyliä ja persoonallisuuden piirteitä. Osa transgendereistä tarvitsee samantyyppisiä hoitoja kuin transsukupuoliset saadakseen kehonsa vastaamaan sukupuoli-identiteettiään.

Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Liian nuorena, intersukupuolisen lapsen mielipidettä huomioon ottamatta tehty sukupuolen määrittäminen ja korjausleikkaukset loukkaavat lapsen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

 

Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon