Oppilaitos tekee suunnitelmaa itselleen


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun 7 askelta

1) Järjestäkää oppilaille oppitunti yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta


2) Perustakaa koulun suunnittelutyöhön työryhmä, jossa on myös oppilaiden edustus


3) Arvioikaa oppilaitoksen lähtötilanne. Osallistakaa koulun oppilaat ja henkilökunta esimerkiksi keskusteluin ja/tai anonyymillä kyselyllä ja selvittäkää, miten

 • sukupuolen tasa-arvon koetaan toteutuvan omassa koulussa - mukaan lukien sukupuolen moninaisuus!
   
 • yhdenvertaisuus iän, etnisen alkuperän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen ja kielen osalta koetaan toteutuvan omassa koulussa


4) Kysykää tarvittaessa apua tasa-arvovaltuutetulta, yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja järjestöiltä


5) Valitkaa konkreettiset toimenpiteet

 • perusteena alkukartoituksessa ilmenneet koulun omat tarpeet
 • määritelkää vastuutahot
 • laatikaa aikataulu toimenpiteille ja seuratkaa etenemistä


6) Tiedottakaa koulussa kaikille, myös huoltajille

 • kun aloitatte
 • kun välietapit on saavutettu
 • kun suunnitelma on valmis


7) Päivittäkää suunnitelma

 • arvioikaa, miten aiemmat toimenpiteet ovat toteutuneet
 • kartoittakaa senhetkinen tilanne ja
 • valitkaa jällee tarpeiden perusteella konkreettiset toimenpiteet

 

 

Samanlainen kohtelu ≠ yhdenvertaisuus