Tarkasteltavana palkat ja palkkausjärjestelmät

Mitä palkalla tarkoitetaan palkkakartoituksessa?

Palkkakartoituksessa tarkastellaan palkkoja kokonaisuudessaan. Palkan käsitteeseen kuuluvat ainakin peruspalkka ja erilaiset palkanlisät. Myös palkaksi katsottavat luontoisedut ovat palkkaa. Palkalla ei siis voida palkkakartoituksessa tarkoittaa esimerkiksi vain peruspalkkaa.

Palkkakartoituksessa palkka kattaa palkkaedut riippumatta siitä, mihin niiden maksaminen perustuu. Palkkausta koskevia määräyksiä sisältyy yleensä työ- ja virkaehtosopimuksiin, mutta palkkaeduista on voitu sopia myös työsopimuksissa tai kysymyksessä voi olla työnantajan yksipuolisesti päättämä palkkaetu (esimerkiksi tulospalkkio).

Verrataan keskipalkkoja

Palkkakartoitukseen kirjataan kustakin tarkasteluryhmästä siihen kuuluvien naisten palkkojen keskiarvo ja miesten palkkojen keskiarvo. Palkkojen keskiarvot voidaan ilmoittaa kartoituksessa joko euromääräisesti tai voidaan myös ilmoittaa naisten palkkojen keskiarvo miesten palkkojen keskiarvosta. Kokonaiskuvan saamista naisten ja miesten palkkauksesta voisi edesauttaa näiden molempien tietojen ilmoittaminen. 

Palkkakartoituksessa voisi olla hyödyllistä tarkastella myös muita tilastollisia tunnuslukuja. Samoin työntekijäryhmän pienimmän ja suuriman palkan ilmoittaminen voi olla eduksi sen selvittämiseksi, voiko palkkaerojen selityksenä kenties olla jokin yksittäinen poikkeama.

Palkkatiedot on kirjattava palkkakartoitukseen niin, ettei siitä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatiedot. Tämä voi edellyttää jonkin työntekijäryhmän yhdistämistä toisen, mahdollisimman samaa tai samanarvoista työtä tekevän ryhmän kanssa.

Kirjataanko palkat kokonaispalkkoina vai palkanosittain?

Tasa-arvolain mukaan palkat voidaan kirjata palkkakartoitukseen joko kokonaispalkkoina, jotka siis sisältävät kaikki palkanosat, tai ne voidaan kirjata siihen palkanosittain eriteltynä. Tasa-arvolaki edellyttää, että kaikki palkanosat itsessään ovat syrjimättömiä, toisin sanoen mihinkään palkanosaan erikseen tarkasteltuna ei saa sisältyä syrjintää.

Tasa-arvolaissa todetaan, että jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat koostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tulee tarkastella keskeisimpiä palkanosia. Tasa-arvovaltuutettu suosittelee, että palkat tällöin kuvattaisiin jo palkkakartoituksen laadintavaiheessa mahdollisuuksien mukaan palkanosittain. Tämä helpottaisi sen varmistamista, ettei työpaikalla ole perusteettomia palkkaeroja. Se olisi myös käytännöllistä, koska silloin palkoista ei jouduta myöhemmin arviointivaiheessa keräämään yksityiskohtaisempia, palkanosittain eriteltyjä tietoja mahdollisten palkkaerojen syiden selvittämiseksi.

Selvityksen kohteeksi myös palkkausjärjestelmät

Palkkakartoituksen yhteydessä olisi hyvä paitsi tarkastella maksettuja palkkoja myös arvioida palkkausjärjestelmiä. Palkkausjärjestelmän mukaiset palkkakriteerit saattavat myös itsessään olla syrjiviä.  

Palkkausjärjestelmien osalta voidaan esimerkiksi arvioida, ovatko tehtäväkohtaisen palkan tai henkilökohtaisten palkanosan määräytymisen kriteerit sukupuolten suhteen neutraaleja. Samoin voidaan arvioida, kohtelevatko tulospalkkioiden maksamisen kriteerit äitiysvapaalla olevia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Voidaan myös kiinnittää huomiota siihen, mitä palkkaetuja kullekin työntekijäryhmälle maksetaan, esimerkiksi miten erilaiset olosuhdehaitat otetaan huomioon eri työntekijäryhmien palkkauksessa tai mitä luontoisetuja eri työntekijäryhmiin kuuluvat työntekijät saavat.