Työnantajan tulee voida osoittaa, että työntekijän irtisanomisen perusteena on ollut muu, hyväksyttävä seikka, kuin työntekijän sukupuoli.

Syrjivä menettely irtisanomistilanteissa

Tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja irtisanoo, purkaa tai muutoin lakkauttaa palvelussuhteen taikka siirtää tai lomauttaa yhden tai useamman työntekijän sukupuolen perusteella.

Työnantaja ei kuitenkaan ole rikkonut kyseistä syrjinnän kieltoa, jos kyse on em. 7 §:ssä tarkoitetusta välilliseltä syrjinnältä vaikuttavalta tilanteelta ja säännöksen mukaisesta oikeuttamisperusteesta. Tällainen voisi olla esim. tilanne, jossa irtisanottavaksi valitaan täysin naisvaltainen työntekijäryhmä, vaikka tuotannolliset ja taloudelliset syyt kohdistuvat koko yhtiöön. Tällöin saattaa syntyä olettama siitä, että irtisanottujen ryhmä on valikoitunut sukupuolen perusteella. Työnantajan tulee tällöin esittää objektiiviset perusteet sille, miksi juuri tämä työntekijäryhmä on tullut valituksi irtisanottavaksi.

Tasa-arvolain säännöksestä siis seuraa, että työnantaja ei esimerkiksi irtisanomistilanteen yhteydessä saa valikoida työnsä säilyttäviä ja irtisanottavia työntekijöitä sukupuolen perusteella. Lähtökohtana säännöksen tulkinnassa on, että työnantajan tulee voida osoittaa, että työntekijän irtisanomisen perusteena on ollut muu, hyväksyttävä seikka, kuin työntekijän sukupuoli. Tätä ennen työntekijän on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että irtisanominen on kohdistettu häneen hänen sukupuolensa perusteella. Syrjintäolettaman syntymiseksi syrjintää epäilevän tulee voida osoittaa, että hän ja yksi tai useampi työssä jatkava toista sukupuolta oleva työntekijä (verrokkihenkilö) ovat olleet toistensa vertailukelpoisia vaihtoehtoja jäljelle jääneisiin työtehtäviin ja toisaalta, että hän olisi ollut näihin tehtäviin työssä jatkaneita ansioituneempi taikka muutoin sopivampi henkilö.