Syrjintä työelämässä

Syrjintä on kiellettyä:


Syrjintää on:

 • välitön syrjintä
   
 • välillinen syrjintä
   
 • häirintä
   
 • käsky tai ohje harjoittaa syrjintää


Syrjintää työelämässä ovat myös työnantajan vastatoimet.


Keitä kiellot koskevat?

 • henkilöitä, jotka tekevät työtä työsuhteessa tai virkasuhteessa
   
 • eräiltä osin henkilöitä, jotka työskentelevät muussa, palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa
   
 • eräiltä osin myös vuokratyövoimaa käyttäviä yrityksiä (käyttäjäyrityksiä).Työnantajan vastatoimien kielto

Tasa-arvolaki kieltää työnantaa ryhtymästä minkäänlaisiin vastatoimiin, jos työntekijä on vedonnut tasa-arvolakiin.Vastatoimilla tarkoitetaan henkilön asettamista epäedulliseen asemaan esimerkiksi

 • työtehtäviä muuttamalla, palkakorotusten poisjättämisellä
   
 • perusteettomalla työsuoritusten ja työaikojen valvonnan lisäämisellä
   
 • kuormittamalla työntekijää kohtuuttomilla lisätehtävillä
   
 • työaikojen ja lomien järjestämisen hankaloittamisella
   

Jyrkimmillään menettely ilmenee palvelussuhteen päättämisenä.

Vastatoimien kiellon suojan koskee tasa-arvolakiin vedonneen henkilön lisäksi todistajia ja henkilöitä, jotka ovat avustaneet asiassa. Työnantajan vastatoimesta voi seurata hyvitys silloinkin, kun se tapahtuu työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan tulee huolehtia myös siitä, etteivät muut työntekijät kohdista vastatoimia tasa-arvolakiin vedonneeseen henkilöön.
 

Työnantajan selvitys työntekijälle

Jos henkilö epäilee tulleensa syrjityksi työelämässä, työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista. Näin työntekijä voi arvioida, onko asian käsittelyä aiheellista jatkaa mahdollisesti viedä se tuomioistuimen käsittelyyn. Selvityksen saaminen karsii tarpeettomia oikeudenkäyntejä.

Kun kyseessä on työhönottotilanne, selvityksestä tulee ilmetä valintaperusteet, valituksi tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet seikat. Kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää, työntekijälle on annettava tiedot hänen palkkauksensa perusteista ja muut välttämättömät tiedot.