Tasa-arvosuunnitelman tulee perustua selvityksiin


Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta

Tarkoitus on, että tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään sellaisia toimenpiteitä, jotka kunkin työpaikan oman tilanteen ja olosuhteiden kannalta ovat tasa-arvon edistämiseksi tärkeitä. Siksi tasa-arvosuunnitelman tulee perustua työpaikan tasa-arvotilanteen selvittämiseen. Selvitys on osa tasa-arvosuunnittelun tietopohjan kokoamista. Tasa-arvosuunnitelman ja sen pohjaksi laadittavan selvityksen tulee kattaa työnantajan koko henkilöstö ja suunnitelmaan tulee tarpeen mukaan sisällyttää koko henkilöstöä koskevia toimenpiteitä.

Tasa-arvolain mukaan osana tasa-arvotilanteen selvittämistä tulee tehdä erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Laki siis edellyttää, että työpaikan tasa-arvotilannetta koskevassa selvityksessä käsitellään palkkausta. Asiasta tarkemmin kohdassa Palkkakartoitus.

Palkkaus ei ole ainut asia, jota tasa-arvoselvityksessä tulisi käsitellä. Tasa-arvotilanteen selvittäminen voi kohdistua myös esimerkiksi hakumenettelyyn, sukupuolten työnjakoon, uralla etenemiseen, työolosuhteisiin, henkilöstökoulutukseen, osallistumiseen työryhmätyöskentelyyn, työn- ja perheen yhteensovittamismahdollisuuksiin kuten perhevapaiden käyttöön ja niitä tukeviin työjärjestelyihin, työilmapiiriin, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän esiintymiseen, tasa-arvoa koskeviin asenteisiin, johtamiseen ja työsuojeluun.

Selvityksen tekemisessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia henkilöstöhallinnon tilastoja, jotka on eritelty sukupuolen mukaan. On tärkeää selvittää myös sitä, miten työntekijät kokevat tasa-arvon toteutuneen työpaikalla. Työntekijöiden käsityksiä voidaan selvittää esimerkiksi henkilöstökyselyllä ja keskustelemalla tasa-arvoasioista osasto- ja työpaikkakokouksissa. Tasa-arvokysely voidaan tehdä erillisenä tai se voidaan kytkeä osaksi muuta työpaikan ilmapiirikartoitusta.

Tasa-arvokysely antaa sellaista merkittävää tietoa työpaikan tasa-arvon tilasta, jota muunlaisin selvityksin on vaikeaa saada. Tästä voi esimerkkinä mainita kysymykset häirinnästä. Tasa-arvokyselyyn voidaan käyttää osoitteesta www.tasa-arvokysely.fi löytyvää sähköistä kyselylomaketta. Tasa-arvokysely.fi on ilmainen palvelu ja antaa vastaukset valmiina graafisina esityksinä.

Tasa-arvosuunnitelma tulee tehdä vähintään joka toinen vuosi. Jos tasa-arvosuunnitelma tehdään vuosittain, voidaan paikallisesti sopia, että palkkakartoitus tehdään vähintään joka kolmas vuosi.

Tarvitsetko neuvoja tasa-arvosuunnittelussa?

Tasa-arvovaltuutetun puhelinneuvonta:
tasa-arvosuunnitelmat ja kiintiöt
0295 666 842