Palkkakartoitus

Mitä on palkkakartoitus?

Tasa-arvosuunnitelmissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota tasa-arvon edistämiseen palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa.

Tasa-arvosuunnittelun pohjaksi tulee tehdä selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta. Sen osana on oltava erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Tätä kartoitusta kutsutaan palkkakartoitukseksi.

Palkkakartoitus on ollut pakollinen osa tasa-arvosuunnittelua vuoden 2005 alusta lähtien. Vuoden 2015 alussa tulivat voimaan palkkakartoitusta koskevat täsmennetyt säännökset (ks. naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 6 a ja 6 b §).

Palkkakartoituksen tarkoitus

Tasa-arvolain mukaan palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Palkkakartoituksen avulla pyritään siis varmistamaan, ettei palkkaus ole ristiriidassa tasa-arvolaissa olevien palkkausta koskevien syrjintäkieltojen kanssa.

Aikataulu

Palkkakartoitus tulee tehdä vähintään joka toinen vuosi. Kuitenkin silloin, jos tasa-arvosuunnitelma tehdään joka vuosi, palkkakartoitus voidaan tehdä joka kolmas vuosi.

Tietoa samapalkkaisuudesta ja palkkasyrjinnästä.