Muu palvelussuhteeseen rinnastettava oikeussuhde

Tasa-arvolain työntekijää koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös "muussa palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa työskentelevään".

Tällä tarkoitetaan sellaisia työ- tai palvelussuhdetta lähellä olevia työn tekemisen muotoja, joissa työn tekeminen tapahtuu samanlaisissa olosuhteissa kuin työ- ja palvelussuhteessa, mutta jotka jäävät kuitenkin työsopimuslain ja muun palvelussuhteita koskevan lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisia työntekijäryhmiä voivat olla mm. itsenäiset työnsuorittajat ja ammatinharjoittajat, freelancerit, koulutusharjoittelijat sekä perhe- ja omaishoitajat. Työ tehdään näissä tapauksissa yleensä toimeksianto- tai toimisopimuksen perusteella.

Työntekijämääritelmä ei koske mitä tahansa palvelussuhteen ulkopuolella tapahtuvaa työn tekemistä. Jotta oikeussuhde olisi palvelussuhteeseen rinnastettava, edellytetään sellaista työn tekemistä, joka tapahtuu samankaltaisissa olosuhteissa kuin työ- ja palvelussuhteessa tapahtuva työnteko ja jossa tehtävässä työssä sitoudutaan henkilökohtaisesti toiselle tehtävään työhön, vaikka kyse ei olekaan työsopimussuhteesta.

Itsenäisten työnsuorittajien ja ammatinharjoittajien osalta edellytetään, että henkilö myy lähinnä omaa osaamistaan. Tällaiset henkilöt voivat olla työ- ja sosiaalilainsäädännön näkökulmasta (esimerkiksi työttömyysturva ja eläke) yrittäjiä, mutta heillä ei voi olla varsinaista yrittäjäriskillä toimivaa yritystoimintaa eikä omaa palvelussuhteista henkilöstöä. He työskentelevät samalla tavoin kuin toimeksiantajan mahdollinen oma palvelussuhteinen henkilöstö, vaikka varsinainen direktio-oikeus puuttuukin. Työn tekemistä toimeksiantajan tiloissa ja välineillä ei edellytetä. Myöskään toiminnan muodolla (esim. verokortti, toiminimi, yhtiömuoto) ei sinänsä ole työntekijäkäsitteen kannalta merkitystä, vaan ratkaisevaa on toiminnan tosiasiallinen luonne.

Kahden elinkeinonharjoittajan väliset suhteet eivät yleensä kuulu määritelmän piiriin. Ulkopuolelle jää myös harrastusluonteinen toiminta ja muu vapaaehtoistoiminta, josta ei makseta palkkaa sekä kaikki sellainen työnteko, johon ei liity ansiotarkoitusta, kuten esimerkiksi talkootyö ja työnteko, joka tapahtuu perheoikeudellisella perusteella. Tasa-arvolain 7 §:n mukainen yleinen syrjintäkielto ja sen rikkomista mahdollisesti seuraava vahingonkorvausseuraamus kuitenkin ulottuvat myös näihin työnsuorittajaryhmiin.