Markkinatekijät eli työvoiman saatavuus

Työvoiman saatavuusongelmat eli työvoiman niukkuudesta johtuva kilpailutilanne (ns. markkinaperustelu) voi olla hyväksyttävä syy maksaa toiselle samanarvoista työtä tekevälle työntekijälle korkeampaa palkkaa kuin toiselle. Jos palkkaukseen sisällytetään palkanlisä tällä perusteella, tämän tulee tapahtua kussakin tapauksessa erikseen selvitettävien tosiseikkojen eikä yleisten oletusten pohjalta. Työnantajan tulee mahdollisen oikeusriidan syntyessä pystyä näyttämään työvoiman saatavuusongelmat toteen.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan työnantajan esittämän näytön arvioinnissa tulee toimia seuraavalla tavalla: jos kansallinen tuomioistuin voi todeta täsmällisesti, kuinka suuri osa palkkaeroista on selitettävissä markkinavoimilla, palkkaerojen voidaan katsoa tulleen vastaavassa määrin objektiivisesti perustelluiksi. Ellei markkinavoimien osuutta palkkaeroista voida kuitenkaan täsmällisesti selvittää, tuomioistuimen tulee arvioida, oliko markkinavoimien osuus palkan suuruuden määräytymisessä tarpeeksi merkittävä, jotta työnantajan voidaan katsoa esittäneen objektiivisen perustelun osalle palkkaeroista tai palkkaeroille kokonaisuudessaan. (Asia Enderby C-127/92).