Tasa-arvolaki mahdollistaa tietylle sukupuolelle suunnatut liikunta- ja kuntosalit ja -vuorot


Tasa-arvolaki mahdollistaa tietylle sukupuolelle suunnatut kuntosalit ja kuntosalivuorot

Elinkeinonharjoittaja voi valita tarjoamansa palvelun sisällön ja sen asiakaskunnan, jolle hän haluaa tiettyä tuotettaan tarjota, kunhan menettely ei loukkaa niin ikään perusoikeutena taattua ja tasa-arvolaissa täsmennettyä sukupuolisyrjinnän kieltoa.

Tasa-arvolaki ei estä erilaista kohtelua, jos tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

Tasa-arvovaltuutettu on vakiintuneesti katsonut, että liikunta- ja kuntosalitoiminnassa voidaan vedota häveliäisyyssyihin sellaisena oikeutettuna tavoitteena, jonka perusteella miesten pääsyä liikunta- tai kuntosalille voidaan rajoittaa naisten vuoron aikana. Erilliset naistenvuorot ovat tähän tavoitteeseen nähden sopiva ja asianmukainen keino. Vastaavalla tavalla vain naisille suunnattu kuntosali tai naisille varattu alue yleisessä kuntosalissa ei ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

Myös kunnallisessa liikunta- ja kuntosalitoiminnassa voidaan vedota häveliäisyyssyihin sellaisena oikeutettuna tavoitteena, jonka perusteella miesten pääsyä kuntosalille voidaan rajoittaa naistenvuoron aikana. Vain naisille tarkoitettujen vuorojen ansiosta on onnistuttu madaltamaan monen naisen kynnystä aloittaa kuntosaliharjoittelu, jonka esteeksi he ovat kokeneet nimenomaan miesten kanssa yhteiset liikunta- tai kuntosalivuorot.

Häveliäisyyssyillä voidaan perustella yhtä lailla myös erillisten vain miehille varattujen kuntosalivuorojen järjestämistä.

Sen sijaan kuntosalin sukupuoleen perustuva hinnasto ei ole tasa-arvolain mukainen.

Toiselle sukupuolelle kohdistetut tarjoukset ovat tasa-arvolain mukaan mahdollisia ainoastaan, jos kyse on harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni. Jatkuvasti voimassa oleva elinkeinonharjoittajan, yhdistyksen tai esimerkiksi urheiluseuran vain toiselle sukupuolelle tarjoama alennus tai etuus ei ole tasa-arvolain mukainen.

(Dnro 6/31/2003; TAS 380/2006; TAS 349/2007; TAS 95/2008; TAS 46/2013; TAS 55/2013; TAS 45/2014; TAS 29/2015)