Koulutus ja työkokemus

Palkkaeroja voidaan perustella koulutuksella, jos paremmin palkatun työntekijän koulutus edistää työtehtävistä suoriutumista tai työntekijän käytettävyys työnantajan palveluksessa on sen vuoksi laajempi kuin verrokin.

Hyväksyttävä syy palkkaeroille voi olla myös työkokemus, joka auttaa työntekijää selviytymään paremmin työtehtävistään. Palvelusajan voidaan yleensä katsoa kerryttävän sellaista työkokemusta, joka edistää työtehtävistä suoriutumista. Siksi palvelusajan pituutta voidaan pääsääntöisesti käyttää palkkausperusteena ilman, että työnantajan tarvitsee tätä erikseen perustella. Työnantaja voi kuitenkin joutua erikseen perustelemaan palvelusajan käyttämistä palkkauksen kriteerinä, jos työntekijä tuo esiin seikkoja, jotka antavat perustellun aiheen epäillä palvelusajan pituuden merkitystä työstä suoriutumiselle. (Ks. Asia Cadman C-17/05).

Eri tekijät, kuten koulutus ja työkokemus saattavat myös kompensoida toisiaan palkkaukseen vaikuttavina tekijöinä. Eräässä tuomioistuimen ratkaisussa katsottiin, että työntekijän pitkäaikainen työkokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet kompensoivat osittain sitä, että hänen koulutuksensa oli vähäisempää kuin paremmin palkatulla työntekijällä. Tästä syystä työnantajalla ei katsottu olleen hyväksyttävää syytä palkkaeroille kokonaisuudessaan vaan vain osalle eroista. (Turun hovioikeus, S 01/1471, ann. 28.2.2003).