Hyvitys ja sen vaatiminen

Henkilöllä on oikeus saada hyvitystä, jos häntä on syrjitty

  • työelämässä
     
  • oppilaitoksessa
     
  • ammatillisessa etujärjestössä tai
     
  • tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa


Hyvitys on maksettava huolimatta siitä, aiheutuuko syrjinnästä taloudellista vahinkoa, sillä hyvitys on luonteeltaan korvaus syrjinnän aiheuttamasta loukkauksesta. Hyvityksen maksaa se, joka on rikkonut syrjinnän kieltoa. Hyvityksen määrä on vähintään 3 470 euroa (kesäkuu 2012).

Hyvityksen tason määrittelyssä on lähdetty siitä, että seuraamuksen tulee olla tehokas, jotta syrjintää kokeneet vetoaisivat oikeuksiinsa, ja varoittava, jotta se ehkäisisi syrjintää ennakolta. Hyvitys määrätään tuomioistuimessa ja sitä määrättäessä otetaan huomioon muun muassa syrjinnän laatu, laajuus ja kesto.

Hyvitykselle ei ole pääsääntöisesti säädetty enimmäismäärää. Tästä poikkeuksena hyvityksenä on työhönottotilanteessa maksettava enintään 17 360 euroa (kesäkuu 2012) sellaiselle työntekijälle, jonka kohdalla työnantaja pystyy osoittamaan, että häntä ei olisi valittu tehtävään, vaikka valinta olisi tehty syrjimättömin perustein.

Tuomioistuin voi alentaa hyvityksen kokonaismäärää tai poistaa sen kokonaan, jos se harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon rikkojan taloudellinen asema, muut olosuhteet sekä pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset. Esimerkiksi työnantaja voi perua irtisanomisen tai järjestää syrjitylle työnhakijalle uuden vastaavan työpaikan.

Kanne hyvityksen vaatimiseksi

Hyvityksen saadakseeen loukatun tulee viedä asia syrjintäkiellon rikkojan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Syrjintää epäilevän on saatettava todennäköiseksi, että vastapuoli on rikkonut syrjinnän erityiskieltoja. Tällöin syntyy syrjintäolettama. Jos työnantaja tai oppilaitoksen tai etujärjestön taikka tavaran tai palvelun tarjoaja vetoaa siihen, että menettelyyn on ollut lain sallima painava ja hyväksyttävä syy tai että menettely johtuu muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta, hänen on esitettävä siitä todisteet.

Hyvitystä on vaadittava kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta, poikkeuksena työhönotossa tapahtunut syrjintä, jossa määräaika on yksi vuosi. Hyvityksen saaminen ei estä loukattua vaatimasta korvausta myös esimerkiksi työsopimuslain tai vahingonkorvauslain perusteella.

Kun kanne on pantu vireille ja useammalla on oikeus vaatia hyvitystä samasta syystä, on kaikki hyvitysvaatimukset käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä, mikäli mahdollista. Syrjintää epäilevä ei menetä kanneoikeuttaan pelkästään siksi, että joku toinen on jo vaatinut hyvitystä tuomioistuimessa.