Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Vain naisille suunnatut kuntosalivuorot eivät ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa (useita diaarinumeroita, mm. TAS 310/08)

Vain naisille suunnatut kuntosalivuorot eivät ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa (useita diaarinumeroita, mm. TAS 310/08)

Tasa-arvovaltuutetulta on toistuvasti tiedusteltu näkemystä siitä, rikkooko kuntosaliyrittäjä tasa-arvolain syrjinnän kieltoa tarjotessaan vain naisille suunnattuja kuntosalivuoroja.

Liikuntapalvelujen tarjoajat ovat perustelleet tällaisia kuntosalivuoroja vedoten häveliäisyyssyihin. Vain naisille tarkoitettujen vuorojen ansiosta on onnistuttu madaltamaan monen naisen kynnystä aloittaa kuntosaliharjoittelu, jonka esteeksi naiset ovat kokeneet nimenomaan miesten kanssa yhteiset vuorot.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Elinkeinonharjoittaja voi syyllistyä syrjintään palvellessaan nais- tai miesasiakkaita epäedullisemmin ehdoin sukupuolen perusteella.

Sukupuolisyrjinnän kielto saa sisältöä myös Suomea velvoittavista EU:n säännöksistä. Muun muassa EU:n direktiivi miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (2004/113/EY) kieltää sukupuoleen välittömästi tai välillisesti perustuvan syrjinnän nimenomaisesti tavaroita ja palveluja tarjottaessa.  Suomessa eduskunta hyväksyi direktiiviin perustuvan tasa-arvolain muutoksen joulukuussa 2008. Syrjinnän kieltoa sovelletaan myös kuntosali- ja muita liikuntapalveluja tarjoaviin elinkeinonharjoittajiin.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Kyseiseen elinkeinovapauteen sisältyy myös elinkeinonharjoittajan oikeus valita se muoto ja keino, jolla hän haluaa toimeentulonsa hankkia, mukaan lukien oikeus tuotteistaa harjoittamansa liiketoiminta. Elinkeinonharjoittaja voi valita tarjoamiensa tavaroiden tai palvelujen sisällön ja myös sen asiakaskunnan, jolle hän haluaa tiettyä tuotettaan tarjota, kunhan menettely ei loukkaa niin ikään perusoikeutena taattua ja tasa-arvolaissa sekä yllä mainitussa direktiivissä täsmennettyä sukupuolisyrjinnän kieltoa.

Mahdollisuutta poiketa naisten ja miesten yhdenvertaisesta kohtelusta tavaroiden ja palvelujen tarjonnan ja saatavuuden alalla tulee arvioida menettelyn tavoitteen perusteella. Tasa-arvolaki ei estä erilaista kohtelua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

Kuntosalitoiminnassa voidaan vedota häveliäisyyssyihin sellaisena oikeutettuna tavoitteena, jonka perusteella esimerkiksi miesten pääsyä kuntosalille voidaan rajoittaa naisten vuoron aikana. Yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt mainitaan esimerkkinä oikeutetusta tavoitteesta erilaiselle kohtelulle myös edellä mainitun direktiivin johdantokappaleessa. Erilliset naistenvuorot ovat tähän tavoitteeseen nähden sopiva ja asianmukainen keino.

Häveliäisyyssyillä voidaan perustella yhtälailla myös erillisten vain miehille varattujen kuntosalivuorojen järjestämistä. Voihan myös miesten kuntosaliharjoittelun esteenä olla pelko aloittaa harjoittelu vastakkaisen sukupuolen nähden.

Kuntosaliyrittäjän tulee järjestää myös vain miehille tarkoitettuja vuoroja, jos miehet sellaisia toivovat, ja hän järjestää niitä naisillekin. Näin sekä naisilla että miehillä on tasa-arvoiset edellytykset harrastaa monipuolisesti eri liikuntamuotoja.

05.11.2008