Uutiset

Takaisin

Urheilulukioiden tarjoama laaja lajivalikoima mahdollistaa tasa-arvoisen urheilun harrastuksen

Urheilulukioiden tarjoama laaja lajivalikoima mahdollistaa tasa-arvoisen urheilun harrastuksen

Tasa-arvovaltuutettu pyysi vuonna 2012 kaikkia Suomessa toimivia kolmeatoista urheilulukiota toimittamaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelmansa tasa-arvovaltuutetulle. Lisäksi urheilulukioita pyydettiin toimittamaan selvitys niiden tarjoamista urheilulajeista ja lajeja harrastavien opiskelijoiden sukupuolijakaumasta.

Kartoituksen mukaan urheilulukioiden tarjoama laaja lajivalikoima mahdollistaa tasa-arvoisen urheilun harrastuksen tytöille ja pojille. Myös Suomen Olympiakomitean keräämä tilasto, jonka mukaan urheilulukioiden painopistelajien harrastajista 48 prosenttia on tyttöjä ja 52 prosenttia poikia tukee tätä tulkintaa. Nämä oppilaat muodostavat myös noin neljä viidesosaa kaikista urheilulukioissa opiskelevista oppilaista.

Tasa-arvovaltuutettu on aikaisemmin todennut erään urheilulukion oppilasvalintaa koskevassa kannanotossaan, että sukupuolten väliseen tasa-arvoon tulisi kiinnittää huomiota muun muassa urheilulukioiden painopistelajeja valittaessa. Lajivalikoiman tulisi olla oikeassa suhteessa urheilun harrastajien määrään, sukupuolijakaumaan ja tasoon. Painopistelajeja valittaessa lajivalikoimaa tulisi sovittaa yhteen myös muiden paikkakunnalla koulutusta ja valmennusta tarjoavien tahojen kanssa niin, että nuorten urheilijoiden mahdollisuudet harrastaa urheilua lukio-opintojen ohella toteutuisivat mahdollisimman tasa-arvoisella tavalla.

Valtakunnallisella tasolla tulisi olla riittävästi tarjolla joukkuelajien urheilukoulutusta myös tytöille. Kun huolehditaan siitä, että sukupuolinäkökulmaan kiinnitetään valtakunnallisella tasolla riittävästi huomiota, tyttöjen ja poikien tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ei resurssikysymykset huomioiden edellytä sitä, että tyttöjä ja poikia pitäisi koulukohtaisesti valmentaa aina samoissa lajeissa.

Eräät joukkuelajit, kuten jääkiekko ja jalkapallo, ovat edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita. Naisten kansainvälisen menestyksen myötä ja näitä lajeja harrastavien tyttöjen ja naisten määrän lisäännyttyä on kuitenkin nähtävissä, että myös urheilulukioissa ollaan valtakunnallisella tasolla luomassa tytöille edellytyksiä harrastaa perinteisesti miesvaltaisia lajeja. Urheilulukiot mahdollistavat myös täysin naisvaltaisten lajien opiskelun.

Tasa-arvosuunnitelmissa parantamisen varaa

Urheilulukioissa laadituissa toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa ilmeni huomattavia puutteita. Kolmestatoista urheilulukiosta ainoastaan kolmella oli tasa-arvosuunnitelma, joka vastasi tasa-arvolain asettamia vähimmäisvaatimuksia.

Tasa-arvosuunnitelmissa havaitut puutteet koskivat erityisesti tasa-arvolain säännöstä, jonka mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää kartoitus oppilaitoksen todellisesta tasa-arvotilanteesta eli siitä, miten opiskelijat kokevat sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuneen omassa oppilaitoksessaan. Tasa-arvosuunnitelmia ei myöskään välttämättä ole laadittu lain edellyttämällä tavalla yhteistyössä opiskelijoiden edustajien kanssa. Nämä puutteet ovat olleet yleisiä toisen asteen oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmissa.

Tasa-arvovaltuutettu kehotti niitä urheilulukioita, joiden tasa-arvosuunnitelmat eivät täyttäneet tasa-arvolain edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia, ottamaan huomioon tasa-arvovaltuutetun tasa-arvosuunnitelman laatimista koskevan ohjeistuksen ja toimittamaan uuden tasa-arvosuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä.

06.05.2013