Uutiset

Takaisin

Translaki on uudistettava välittömästi!

Translaki on uudistettava välittömästi!

Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat huolissaan siitä, että hallitus ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin translain (laki transseksuaalin sukupuolesta annetun lain (563/2002) uudistamiseksi. Translaissa säädetään sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykseksi se, että henkilö on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön. Vaatimus on ihmis- ja perusoikeuksien vastainen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo transihmisten oikeutta tasa-arvoon, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään ja loukkaa itsemääräämisoikeutta. Ihmisen ei pidä joutua luopumaan lisääntymisoikeudestaan voidakseen vahvistaa juridisen sukupuolensa vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään.

Translain muuttaminen olisi käytännössä helppo toteuttaa nopeasti, koska sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on jo 6.5.2015 antanut hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta. Työryhmä ehdotti lisäksi selvitettävän mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä muun muassa siten, että henkilö voisi vahvistaa sukupuolensa ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Myös eduskunnan lakivaliokunta on todennut avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeneessa mietinnössään (LaVM 7/2015 vp) translain muutostarpeiden kokonaistarkastelun aiheelliseksi.

Transihmisten tilanne nousi esille muun muassa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa 2014. Nyt ollaan valmistelemassa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista toimintaohjelmaa vuosille 2017–2019. Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdottavat, että translain uudistaminen otetaan mukaan tähän ohjelmaan. Toimintaohjelman yhtenä teemana on itsemääräämisoikeus, jonka yhteyteen translain uudistaminen sopii hyvin.

Anja Nummijärvi                                                                                                     
tasa-arvovaltuutetun sijainen, toimistopäällikkö      

Kirsi Pimiä
yhdenvertaisuusvaltuutettu

                                          

12.10.2016