Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Tasa-arvovaltuutettu kannustaa hallitusta määrätietoiseen toimintaan naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi (TAS 137/2013, annettu 14.5.2013)

Tasa-arvovaltuutettu kannustaa hallitusta määrätietoiseen toimintaan naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi (TAS 137/2013, annettu 14.5.2013)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut ulkoasiainministeriölle lausunnon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) kansallisia ratifiointitoimenpiteitä selvittäneen työryhmän mietinnöstä.

Sopimus on merkittävä erityisesti naisten kohtaaman väkivallan ennaltaehkäisemisen ja poistamisen kannalta. Se vahvistaa tulkintaa siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus, jolla on vakavia seurauksia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Sopimuksen täysimääräinen kansallinen toimeenpano edistäisi kaikkien naisiin kohdistuvien syrjinnän muotojen ehkäisemistä ja sukupuolten välisen tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta on merkittävä ongelma myös Suomessa. Tasa-arvovaltuutetun mielestä esimerkiksi turvakotien lakkauttaminen ja turvakotiverkoston hajanaisuus on naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyteen nähden käsittämätöntä. Nykytilanne on ristiriidassa hallituksen antamien vakuutteluiden kanssa siitä, että se on ryhtynyt riittäviin toimiin tilanteen parantamiseksi.

 Istanbulin sopimus velvoittaa sopimusosapuolia toimimaan aktiivisesti ja määrätietoisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että myös Suomen hallitus sitoutuu toimimaan tehokkaasti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu yhtyy siihen yleisesti esitettyyn käsitykseen, että Istanbulin sopimuksen synnyttämien velvoitteiden täysimääräinen toteutuminen edellyttää kattavaa, kokonaisvaltaista ja koordinoitua poikkihallinnollista panostusta. Tämä myös henkilö- ja toimintaresursseja vaativa panostus tarvitsee sille kuuluvan huomion jo sopimuksen ratifioinnin yhteydessä.

Hallitus osoittaisi sitoutuvansa vilpittömästi sopimukseen ja sen synnyttämien velvoitteiden edellyttämiin riittäviin kansallisiin täytäntöönpanotoimiin kirjaamalla sopimusvelvoitteiden täysimääräisen kansallisen toteutumisen edellyttämät resurssit sopimukseen liittymistä koskevaan hallituksen esitykseen.

Lausunto kokonaisuudessaan:  Lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ratifiointiedellytyksiä selvittäneen työryhmän mietinnöstä (TAS 137_2013).pdf (19.9 kt )

20.05.2013