Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Osteoporoosilääkkeiden korvaaminen naisille ja miehille (TAS 310/2011)

Osteoporoosilääkkeiden korvaaminen naisille ja miehille (TAS 310/2011)

Tasa-arvovaltuutettu saa miehiltä vuosittain useita tiedusteluja siitä, rikkooko Kansaneläkelaitos tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kieltoa myöntäessään Kela-korvauksen tietyistä osteoporoosilääkkeistä vain naisille. Valtuutettu on antanut tiedustelujen vuoksi osteoporoosihoidon korvattavuudesta lukuisia kirjallisia kannanottoja, joiden ydinsisältö on ollut kaikissa sama.

Erään tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä ottaneen miehen tapauksessa kysymyksessä on ollut Protelos -niminen lääkevalmiste, josta hänelle ei ole myönnetty Kela-korvausta. Kansaneläkelaitoksen korvauskäytäntö perustuu Lääkelaitoksen hyväksymiin lääkkeiden käyttöaiheisiin, jotka määritellään sairausvakuutuslainsäädännössä määritellyin perustein tieteellisessä tutkimuksessa saadun näytön perusteella. Lääkettä myyvän yrityksen vastuulla on kyetä osoittamaan lääkkeiden hintalautakunnalle lääketieteelliset perusteet siitä, että valmiste, tässä tapauksessa Protelos, tehoaa myös miesten sairastaman osteoporoosin hoitoon. Lääkkeiden hintalautakunnalta saadun tiedon mukaan yritys ei ole toistaiseksi kyennyt osoittamaan tällaista perustetta.

Tasa-arvolaissa kiellettyä sukupuolisyrjintää voi olla vain sellainen menettely, jossa miehiä tai naisia kohdellaan eri tavalla samankaltaisissa, keskenään vertailukelpoisissa tilanteissa. Tasa-arvovaltuutetun hankkiman selvityksen mukaan Protelos-lääkkeen teho ja turvallisuus osteoporoosilääkkeenä on tieteellisesti voitu osoittaa vain postmenopausaalisten naisten kohdalla mutta ei sen sijaan esimerkiksi hormonihoitojen aiheuttaman miesten osteoporoosin hoidossa, johon lääkettä oli yhteydenottajan tapauksessa määrätty. Kela-korvattavuuden ulkopuolelle jäävät siten samasta syystä miesten ohella myös kaikki ne naiset, joille kyseinen lääke on määrätty jostain muusta syystä johtuvan osteoporoosin hoitamiseen. Tällainen asetelma johtaa helposti siihen, että naiset ja miehet kokevat olevansa erilaisessa asemassa osteoporoosihoidon kustannusten korvattavuuden osalta, vaikka he eivät tosiasiallisesti ole lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen nähden keskenään vertailukelpoisessa tilanteessa.

Koska Kela-korvauksen saamisen suhteen erottelevana tekijänä ei näissä tapauksissa siis ole sukupuoli, vaan sairaus, jonka hoitoon lääke on määrätty, tasa-arvovaltuutetun kannanotoissa on vakiintuneesti katsottu, ettei menettelyn voi katsoa olevan ristiriidassa tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kiellon kanssa.

Joidenkin osteoporoosin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttöaihe on vuosien varrella laajentunut koskemaan myös miesten osteoporoosin hoitoa. Tasa-arvovaltuutettu onkin yleensä kehottanut miesyhteydenottajia selvittämään hoitavalta lääkäriltään, olisiko sairauteen mahdollisesti löydettävissä joku toinen, myös miehille peruskorvattava osteoporoosilääke. Tasa-arvovaltuutetun tietämyksen mukaan esimerkiksi Optinate Septimum -lääkkeelle on 28.2.2007 vahvistettu käyttöaiheen laajennus. Lääke on siten nykyisin peruskorvattava myös osteoporoosin hoidossa miehillä, joilla on suuri murtumariski. Lääkelaitos on sittemmin laajentanut myös Fosamax -lääkkeen käyttöaihetta siten, että se on tietyin edellytyksin tarkoitettu myös miesten osteoporoosin hoitoon.

19.12.2011