Lausunnot

Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla julkaistaan sellaisia lausuntoja, joilla on yleistä tai oikeudellista mielenkiintoa.

Takaisin

Luonnos hallituksen esitykseksi: sukupuolten erilainen kohtelu kuluttajavakuutuksissa esitetään poistettavaksi (TAS 186/2012, annettu 7.5.2012)

Luonnos hallituksen esitykseksi: sukupuolten erilainen kohtelu kuluttajavakuutuksissa esitetään poistettavaksi (TAS 186/2012, annettu 7.5.2012)

Sukupuolen käyttäminen vakuutusmaksujen ja -etuuksien perusteena esitetään osittain poistettavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta siten, että kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa sukupuolta ei saisi enää käyttää vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa. Tasa-arvovaltuutettu antoi ministeriölle lausunnon tässä asiassa.

Euroopan unionin tasa-arvodirektiivin 2004/113/EY mukaan jäsenvaltioiden on sallittu lainsäädännössään tietyin ehdoin poiketa kuluttajavakuutuksissa pääsääntönä olevasta yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta ja sallia suhteelliset erot vakuutusmaksuissa ja -etuuksissa, jos sukupuoli on ollut määräävä tekijä riskinarvioinnissa. Suomi on lainsäädännössään toteuttanut tämän direktiivissä sallitun poikkeuksen. Lainmuutoksen valmistelu johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Test-Achats antamasta tuomiosta (C- 236/09). Sen mukaan direktiivin säännös, jonka nojalla sukupuolten yhtäläistä kohtelua edellyttävästä pääsäännöstä on voitu poiketa rajoittamattoman ajan, ei ole yhteensopiva Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa lausunnossaan, että valtuutettu on jo direktiivin 2004/113/EY valmisteluvaiheessa kannattanut komission alkuperäistä ehdotusta, jonka mukaan sukupuolen käyttäminen laskentatekijänä kiellettäisiin. Tuolloin valtuutettu kiinnitti huomiota myös Suomen perustuslain 6 §:n syrjintäkieltoon ja tasa-arvon edistämistä koskevaan säännökseen.

Direktiivi 2004/113/EY ja yllä mainittu EU:n tuomioistuimen tuomio koskevat vain kuluttajille myönnettäviä vakuutuksia ja lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa vain niiden osalta. Sukupuoleen perustuvat suhteelliset erot esitetään edelleen sallittavan muissa kuin kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa, jos sukupuolen käyttäminen näissä vakuutuksissa on vaikuttava tekijä vakuutusmatemaattisten tietojen ja tilastotietojen perusteella tehtävässä riskinarvioinnissa. Sukupuoli voisi edelleen olla vaikuttava tekijä työsuhteeseen kytkeytyvissä, työnantajan ottamissa vakuutuksissa, joihin sovelletaan muun muassa ammatillisia sosiaaliturvajärjestelmiä koskevaa direktiiviä 2006/54/EY.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että sellaiset erot maksuissa ja etuuksissa, jotka asettavat naiset ja miehet sukupuolen perusteella eri asemaan, tulisi poistaa myös muista kuin kuluttajille tarjottavista vakuutuksista. Näitä koskevan poikkeuksen voimassaoloa ei ole ajallisesti rajoitettu, minkä vuoksi EU:n tuomioistuin piti direktiivin 2004/54/EY mukaista poikkeussäännöstä ongelmallisena perusoikeuskirjan kannalta. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että myös eduskunnan valiokunnat ovat eri yhteyksissä pitäneet tärkeänä järjestelmien kehittämistä niin, että sukupuolen käyttämisestä vakuutusmatemaattisena tekijänä voidaan ajan myötä luopua (TyVM 2/2007 vp ja StVM 55/2009).

Säännökset sukupuolen perusteella tehtävän riskinarvioinnin toimittamisesta Finanssivalvonnalle ja tietojen julkistamista koskevat säännökset esitetään kumottavaksi kokonaan. Muutos koskisi myös niitä vakuutuksia, joissa sukupuoleen perustuvat erot edelleen sallittaisiin. Tasa-arvovaltuutetun mielestä tämä merkitsisi sukupuolten tasa-arvon kannalta huononnusta nykytilanteeseen. Riskinarviointia koskevien tietojen toimittamis- ja julkaisuvelvollisuutta puoltaisivat jatkossakin ne näkökohdat, joihin eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti huomiota käsitellessään vakuutusyhtiölainsäädännön muuttamista vuonna 2007. Valiokunta korosti muun muassa riskinarviointien huolellista tutkimista ja vakuutustuotteiden ja -maksujen läpinäkyvyydestä huolehtimista sekä sitä, että olosuhteissa, elintavoissa ja käyttäytymisessä tapahtuvien muutosten vaikutukset tulisi ottaa huomioon nopeasti ja asianmukaisesti (TyVM 2/2007).

25.06.2012