Uutiset

Takaisin

Kiintiöiden soveltaminen kunnallisissa toimielimissä

Kiintiöiden soveltaminen kunnallisissa toimielimissä

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa kuntia kiintiösäännöksen ja tasapuolisuussäännöksen (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 609/1986 4 a §, ) soveltamisesta kunnallisissa toimielimissä, kunnallisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kuntaenemmistöisten yhtiöiden johto- tai hallintoelimissä.

Kiintiösäännös koskee kaikkia kunnallisia toimielimiä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja. KHO on todennut, että kiintiösäännöksen tarkoittamia toimielimiä voivat joissakin tapauksissa olla muutkin kuin kuntalain 17 §:ssä mainitut elimet, esim. työryhmät.

Kiintiösäännös koskee myös kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä esim. yhtymävaltuustoja, yhtymäkokouksia ja yhtymähallituksia sekä kuntien yhteisiä toimielimiä esim. lautakuntia, johtokuntia, toimikuntia ja seutuyhteistyöneuvottelukuntia.

Toimielimen asettamista valmistelevan viranomaisen tulee huolehtia siitä, että kiintiösäännöstä noudatetaan. Pyytäessään ulkopuolisia tahoja nimeämään edustajansa toimielimeen, viranomaisen on pyydettävä sekä nais- että miesehdokas kutakin paikkaa kohti. Tämä koskee niin viranomaisia kuin yksityisiäkin tahoja.

Kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä useissa tapauksissa kukin kunta valitsee suoraan toimielimen jäsenet, esim. kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja kuntalain 77 §:ssä tarkoitetun yhteisen toimielimen. Kuntien välisillä neuvotteluilla tulee etukäteen varmistaa että toimielimen lopullinen kokoonpano on tasa-arvolain kiintiösäännöksen mukainen.

Kiintiösäännöstä voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Erityisen syyn käsitettä on tulkittava suppeasti ja perusteet sille tulee pohtia jo silloin, kun päätös toimielimen perustamisesta tehdään. Jo toimielimen perustamisesta päätettäessä tulee pohtia millaista asiantuntemusta siihen tarvitaan. Jos toimielimen tehtävien katsotaan edellyttävän jäseniltä määrättyä virka- tai luottamusmiesasemaa, tulisi myös tämä ilmetä valmisteluasiakirjoista.

Tasapuolisuussääntöä sovelletaan kuntaenemmistöisten yhtiöiden johto- ja hallintoelimiin. Niissä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston, jos sellainen on, valitsee yhtiökokous. Tasapuolisuussääntöä sovelletaan niiden luottamushenkilöiden valintaan, joista viranomainen päättää yhtiökokousedustajiensa kautta. Tasapuolisen kokoonpanon tavoite on sama kuin varsinaisessa kiintiösäännöksessäkin eli 40/60 prosenttia, mutta käytännöllisistä syistä saattaa johtua, että tavoite ei aina heti ole saavutettavissa.

07.11.2008