Sisältöön
 
 
 
 

Miesnäkökulmasta

Tasa-arvovaltuutetun toimintaa kritisoidaan silloin tällöin puolueelliseksi ja lähinnä vain naisten oikeuksien ajamiseen keskittyneeksi. Samalla todetaan, että tasa-arvon edistäminen edellyttää myös miesten ongelmiin puuttumista ja miesten aseman parantamista.

Asevelvollisuus

Ongelmallisina on pidetty muun muassa asevelvollisuuden säätämistä vain miehille. Tasa-arvolaissa kuitenkin nimenomaisesti todetaan, että kyseessä ei ole syrjintä.

Euroopan ihmisoikeustoimikunta (European Commission of Human Rights) on tapauksessa Thomas Spöttl v. Itävalta (22956/93) todennut, ettei asevelvollisuuden säätäminen vain miehille ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Maanpuolustus kuuluu ensisijaisesti puolustuspolitiikan alaan. Tasa-arvovaltuutettu on viimeksi vuonna 2005 siirtänyt vain miesten asevelvollisuutta koskevan kysymyksen puolustusministeriön käsiteltäväksi. Puolustusministeriöstä vastattiin, että asevelvollisuus on Suomessa katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää vain miehille eikä ole tarvetta laajentaa sitä koskemaan myös naisia.

Asevelvollisuutta voidaan pitää myös tasa-arvopoliittisena kysymyksenä. Hallituksen tasa-arvopolitiikkaa valmistelee ja kehittää sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Yksikkö vastaa muun muassa tasa-arvoasioita koskevan lainsäädännön valmistelusta. Tasa-arvovaltuutetulla ei ole valtuuksia tasa-arvolain sisällön muuttamiseen.

Erilaiset eläkeiät

Tasa-arvovaltuutettu on useaan otteeseen todennut, että naisten ja miesten erilaiset eläkeiät ovat tasa-arvolain vastaisia. Myös lisäeläkejärjestelmät ovat lainvastaisia, jos eläkkeiden määräytymisperusteet ovat niissä erilaiset naisten ja miesten osalta.

Tasa-arvovaltuutettu esitti tämän näkemyksensä jo vuonna 1997, kun vapaaehtoisia lisäeläkejärjestelmiä säänneltiin ns. tasa-arvoistamislailla. Kaikki kansalliset tuomioistuinasteemme pitivät kuitenkin kyseisiä eläkejärjestelyä hyväksyttävänä. Tasa-arvovaltuutettu kanteli asiassa EU:n komissiolle. Komissio oli yhtä mieltä tasa-arvovaltuutetun kanssa ja kehotti Suomen hallitusta muuttamaan tasa-arvoistamislakia siten, että se takaisi miehille yhtäläisen eläkeoikeuden naisten kanssa. Suomi ei toistaiseksi ole muuttanut kyseistä lainsäädäntöä. Komissio harkitsee parhaillaan, haastetaanko Suomi asian johdosta EY:n tuomioistuimeen, joka voi sakon uhalla velvoittaa Suomen tarvittaviin lakimuutoksiin.

Muita aiheita

Tasa-arvovaltuutettu on ottanut kantaa myös esimerkiksi (nuorten) miesten syrjintään vuokra-asuntoasuntomarkkinoilla, isien äitejä epäedullisempaan kohteluun perhevapaisiin liittyvien etuuksien maksatuksessa, sukupuolen perusteella määriteltyjen vakuutusmaksujen ongelmallisuuteen sekä erilaisten, vain naisille suunnattujen tarjouskampanjoiden ja naisia suosivan hinnoittelun tasa-arvolain vastaisuuteen muun muassa erilaisten urheilutapahtumien ja laivaristeilyjen yhteydessä. Valtuutettu on selvittänyt myös miesten syöpäseulontoihin liittyviä kysymyksiä ja tiettyjen osteoporoosilääkkeiden Kela-korvattavuuden epäämistä miehiltä.